วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565
Big55.com ตลาดซื้อขายมือสอง เว็บบอร์ดซื้อขายมือสอง

บอร์ด รับสอน การศึกษา

โพสต์รวมทุกบอร์ด ได้วันละ 3 กระทู้ ภายใน1กระทู้ขาย 10-150 อย่างก็ได้ ห้ามใส่รูปเกิน 150 รูป ถ้าเกินกรุณาตั้งกระทู้ใหม่ ( ไฟล์รูปภาพขนาดห้ามเกิน 1000kb ต่อ1รูป )

บอร์ด รับสอน การศึกษา

ให้คำปรึกษาการทำวิจัย
++บริการ รับปรึกษา วิทยานิพนธ์ โดยให้คำแนะนำ ตรวจแก้ไข เนื้อหา ให้ถูกหลักวิชาการ และรับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
รับประมวลผล วิเคราะห์ผล ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
• การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ อาทิ ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง IOC
• การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ความถี่, ร้อยละ, Mean, S.D. และการทดสอบสมมติฐาน สถิติ t- test, One – way ANOVA (LSD, Scheffe) , Chi-square
• การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient: r)
• การวิเคราะห์ความแปรปรวน
• การวิเคราะห์การถดถอย ได้แก่ Simple และ Multiple Regression Analysis
• การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มตัวแปร ได้แก่ Factor Analysis
• การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม ได้แก่ Discriminant Analysis และ Cluster Analysis
• การสร้าง Chart หรือ กราฟ รูปแบบต่างๆ
บริการอื่นๆ
1. คีย์ข้อมูลแบบสอบถาม และแจกแบบสอบถาม
2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัย
3. รับจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

เม 099-1681991
อยู่จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรติดต่อ : 099-1681991

nu_may (เข้าชม 875 | โพสต์ 2 | ตอบ 0 ) (02/02/2561 16:48:17)
โพสต์ที่ 2
รับทำวิทยานิพนธ์ IS เเละวิจัย ทุกคณะทุกสาขา เเอดไลน์มาที่ไอดี nu_may1801 หรือโทร 099-1681991 ได้โดยตรง รับเเก้ไขงานจนกว่าจะผ่าน
+++ Promotion พิเศษ ++++ รับทำ/รับปรึกษา
Thesis ราคาเริ่มต้นเล่มละ 20,000 ++ TB.
IS ค้นคว้าอิสระ ราคาเริ่มต้นเล่มละ 15,000++TB. ขึ้นไป
วิจัยเล่มละ ราคาเริ่มต้น13,000++TB. ขึ้นไป
เดี๋ยวก่อน !!!!  มาเป็นกลุ่ม  2 เล่มขึ้นไป ลด 1,000/เล่ม 3เล่มขึ้นไปลดเล่มละ 2000/เล่ม
#รับถอดเทป ไฟล์เสียงราคาเริ่มต้น ชั่วโมงละ 500 บาท
เกิน 3 ชั่วโมงลดเหลือชั่วโมงละ 400บาท

การันตีจากลูกค้าทุกงาน ราคาเป็นกันเอง
สนใจสามารถติดต่อเราได้ทั้งทางไลน์ id : nu_may1801 หรือโทร 099-1681991
nu_may (06/02/2561 18:08:56)
www.big55.com Copyright